Backdoor Listing & Cash company

สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนายชัดจังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจ Backdoor Listing & Cash company นะครับ Backdoor Listing คือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมโดยจะพิจารณาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยไปซื้อสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่อยู่นอกตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองซึ่งพอคำนวณตามเกณฑ์แล้วมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือซื้อไปแล้วทำให้อำนาจควบคุมตกไปอยู่กับบริษัทที่อยู่นอกตลาดหรือเจ้าของสินทรัพย์นั้นหรือเมื่อรวมกิจการเข้าด้วยกันและมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่รวมเข้าด้วยกันโดยสิ่งสำคัญของการพิจารณา backdoor listing ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากเนื้อหาสาระที่แท้จริงของรายการด้วยครับ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนแบบ Backdoor Listing เท่าเทียมกับการจดทะเบียนครั้งแรกหลัง ipo นะครับโดยขั้นตอนที่บริษัทต้องปฏิบัติในกรณี Backdoor Listing จะเป็นอย่างไรไปทำความเข้าใจพร้อมกันเลยครับ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลทันทีหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำรายการเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ และบริษัทต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่จากนั้นบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติรายการโดยต้องได้เสียงโหวตอย่างน้อย 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงและจะตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือ ifa เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลความเหมาะสมของการทำรายการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจโหวต ในกรณีที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทราบผลการพิจารณารับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องระบุเงื่อนไขในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนว่า บริษัทอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งความเสี่ยงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรวมทั้งต้องนำส่งหนังสือดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับ ในกรณีที่บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดใหญ่แต่หากเข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ทุกข้อบริษัทอาจไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่

Image by Gerd Altmann from Pixabay

1. ธุรกิจที่ได้มาเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกันหรือเสริมการกับธุรกิจเดิมของบริษัทจดทะเบียน
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก
3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ

หากไม่ผ่านข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่

ไปต่อกันส่วนที่อยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับนั่นก็คือ Cash company กรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผลให้มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งผมขออธิบายการดำเนินการเมื่อบริษัทเข้าเกณฑ์ Cash Company ดังนี้ครับ บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งรายการแสดงฐานะการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันผ่านระบบ Set Link หลังจากนั้นภายใน 6 เดือนบริษัทต้องดำเนินการสรรหาธุรกิจเข้ามาใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย c และ NP เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้แก่นักลงทุนรับทราบว่าบริษัทกำลังดำเนินการหาธุรกิจใหม่เข้ามาในบริษัท สมัครบัตรเครดิตKTC เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนหากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ได้ ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนพร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่หากบริษัทสามารถสรรหาธุรกิจเข้ามาใหม่ได้ทันภายใน 1 ปีหลังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทจะถูกพิจารณาให้เข้าสู่ขั้นตอนของ Resume stage โดยยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP ต่อไป ในช่วงนี้บริษัทต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาอีก 1 ปีกล่าวคือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 15% และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ราย มิเช่นนั้นบริษัทอาจถูกเพิกถอนได้นะครับทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับ Backdoor Listing & Cash company หากต้องการศึกษา เพิ่มเติมคลิกไปที่ www.set.or.th แล้วไปที่หลักเกณฑ์และการกำกับเลือกที่ simplified regulation ครับ

All New Kawasaki Ninja 400 อาจเปิดตัวมาแทน 300 คันเดิม

สำหรับเราขอเล่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเรียกว่าครั้งสำคัญเลยทีเดียวของ Kawasaki เราย้อนกลับไปที่ EP1 หรือที่เราเริ่มรายการ เปิดตัวที่ Kawasaki Ninja 250 300 เรามาคาดกันว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยมีความเป็นไปได้มากว่าจะกลายเป็นคลาส 400 แทนครับผมหลายคนอาจแปลกใจนิดนึงที่ว่าเท่าที่ทราบกันเนี่ยครลาส 400 ปกติมันจะเป็นย้อนกลับไปโฉมก่อนหน้านี้มันจะเป็นการเอานินจา 650 นะครับผมที่ขายในบ้านเรา ก่อนหน้านี้เนี่ย ลดขนาด CC ของเครื่องลงเหลือ 400CC และขายในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นที่มีข้อจำกัดด้าน CC และก็ใบขับขี่ตรงนั้น แต่ว่าคราวนี้นะครับมันก็ถือว่าไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่ามันจะมีภาพแอบถ่ายมาภาพนึงที่มีวอกี้ ประเทศอเมริกาซึ่งเขาว่าเป็นการถ่ายภาพนินจาคันใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ เป็น all new เลยซึ่งทำให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตุว่ามันเป็นนินจา 400 เพราะว่าตรงป้ายทะเบียนเขียนไว้ชัดเจนว่านินจา 400 ซึ่งตอนแรกก็ไม่มีคนตื่นเต้นอะไรกันมากมายเพราะว่าเขาก็คือเอาตัว 650 ปัจจุบันมาลดสเป็คลงเพื่อขายในบางประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าดีๆเนี่ยเราเห็นกันมานานมันมีความแตกต่าง มีความแตกต่างจากตัว 650 all new นี่แหละหมายถึงว่าตัวนินจา 650 ที่ขายอยู่ทุกวันนี้มีความแตกต่างๆแล้วมาดูกันที่เรื่องแรกเลยที่มันแตกต่างก็เรื่องของบอร์ดี้เวิร์ค มันไม่เหมือนกันเลยคนละแนวทาง เรื่องของท่อก็ไม่เหมือนกัน สังเกตุง่ายๆเลยท่อจะเป็นท่อสั้นนะครับ ออกทางใต้เครื่องยนต์ มันก็ยาวออกทางท้ายของคนซ้อน เรื่องของแฟลิ่งท้ายด้วย คือภาพที่เราเห็นเป็นภาพแบบมุมมองด้านท้ายคือจะเห็นจากด้านหลังเหมือนกับว่าคนถ่ายวิ่งตามถ่ายประมาณนั้น ดักหน้าไม่ทันซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับตัว 650 แล้วก็ไม่เหมือนกันทั้งตัว 300 ปัจจุบันนี้ใช่เลยนะฮะ Continue reading