สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนายชัดจังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจ Backdoor Listing & Cash company นะครับ Backdoor Listing คือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมโดยจะพิจารณาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยไปซื้อสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่อยู่นอกตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองซึ่งพอคำนวณตามเกณฑ์แล้วมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ Continue reading